Biathlonowy Nordic Walking

Regulamin oraz link do zapisów internetowych: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1812

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR – „ Kościelisko dla Biegaczy” Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko oraz Biathlonowy Klub Sportowy ,,Wojsko Polskie- Kościelisko”

2.Współorganizator  Urząd Gminy w Kościelisku

Patronat Honorowy : Polski Zawiązek Biathlonu, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

3.CEL ZAWODÓW-

 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko

 • Propagowanie Biathlonu i Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w różnych przedziałach wiekowych

 • kultywowanie tradycji biathlonowych

 • Promocja Gminy Kościelisko

 • Integracja miłośników sportu ,rekreacji i aktywności ruchowej

4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-

12.07.2015 ( niedziela) - Ośrodek Biathlonowy Kościelisko- Kiry

godz. 9.00-11.30- przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów w biurze zawodów „Biathlonowy Klub Sportowy Wojsko Polskie-Kościelisko”

godz.10.45-11.45 każdy uczestnik w tym czasie może wziąć udział w przeszkoleniu strzelecki i wykonać 5 próbnych strzałów

godz. 12.00- start najmłodszej grupy wiekowej , indywidualnie co 30 sekund

godz. 15.00 – dekoracja zawodników

5.Zasady UCZESTNICTWA-

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Uczestnikiem imprezy BIATHLONOWY NORDIC WALKING może zostać każdy – impreza ma charakter otwarty.

 • Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.

 • Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach

 • Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w imprezie .

 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biathlonowym Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,

 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.

 • Obowiązuje Limit zgłoszeń 250 zawodników

 • zapisy internetowe koszt 40zł https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1812 zgłoszenia do 08.07.2015

 • Opłata startowa wynosi w dniu zawodów –gotówka 50zł

 • Najmłodsza grupa wiekowa bez opłat

6.Dystanse

Start będzie miał charakter indywidualny co 30 sekund

 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

GRUPA WIEKOWA roczniki

DŁUGOŚĆ TRASY

POZYCJA STRZELECKA

KARY ZA STRZAŁY NIE TRAFIONE

2008- 2000

3km ( 3x1km)

2x leżąc z podpórką

100m runda karna

1999-1985

4,5km ( 3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1984-1965

4,5km ( 3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

1964 i strarsi

4,5km ( 3x1,5km)

2xleżąc z podpórką

100m runda karna

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego

7.TRASA NORDIC WALKING - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking .

 • Na trasie będą sędziowie oceniający technikę marszu z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.

 • Zawodnicy przemieszczają się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, wbijaniem kijów pod kątem 45’ w podłoże w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

 • Sędziowie w strefie Nordic Walking działają niezależnie od siebie, a ich decyzja powinna opierać się na własnej obserwacji.

 • Sędzia upomina zawodnika żółtą kartką jeśli ten załamał regulamin lub przepisy zawodów. Żółta kartka to 15 sekund kary doliczane do wyniku końcowego.

 • Protesty dotyczące wyniku uzyskanego na danych zawodach należy zgłaszać w ciągu
  30 minut od momentu ukończenia zawodów przez ostatniego zawodnika na danym dystansie. Protesty rozstrzyga sędzia główny, a jego decyzja jest ostateczna

 • Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair play.

8. STRZELANIE:

 • Z karabinku małokalibrowego znajdującego się na stanowisku strzeleckim. Do krążków o średnicy 11cm z postawy leżącej z podpórką pod nadzorem sędziego

 • Ładowanie magazynków i broni wykonują sędziowie na stanowisku strzeleckim

 • Broń i amunicje dla wszystkich grup wiekowych zabezpiecza Organizator Zawodów

 • Za każdy nietrafiony strzał runda karna 100m

9.NAGRODY:

 • Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe

 • Każdy z uczestników zawodów po ukończonej konkurencji otrzymuje pamiątkowy medal oraz bon na gorący posiłek

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.

 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów

 • W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić dystans marszu w granicach 50-100m

Więcej informacji na 
http://turystykakoscielisko.pl/
https://www.facebook.com/events/1601821886739301/

Kontakt z organizatorem

Halina Olejniczak tel. 606131296

Maria Nędza tel. 782572747


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.