Statut

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „SRTGK”.

§ 2

 Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Kościelisko.

§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kościelisko i Województwa Małopolskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II

 Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem głównym stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju turystycznego Gminy Kościelisko, propagowanie i rozwijanie wypoczynku w różnych formach, pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku oraz krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. promowanie walorów turystycznych, sportowych, przyrodniczych, kulturowych i regionalnych Tatr, Podhala a w szczególności Gminy 

Kościelisko,

b. rozpowszechnianie informacji o możliwościach wypoczynku i sportu na terenie Gminy Kościelisko,

c. tworzenie nowych produktów turystycznych,

d. podnoszenie standardu usług turystycznych, oferowanych przez mieszkańców Gminy Kościelisko,

e. organizację oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, targach, konferencjach i seminariach,

f. pomoc członkom stowarzyszenia w przygotowaniu usług turystycznych w formie doradztwa merytorycznego, szkolenia oraz wymiany 

doświadczeń,

g. pomoc członkom stowarzyszenia w podatkowo – prawnych kwestiach związanych z organizowaniem i prowadzeniem usług turystycznych, a także w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi,

h. ochronę wspólnych interesów członków stowarzyszenia i reprezentowanie tych interesów na zewnątrz,

i. koordynowanie działań i poczynań członków stowarzyszenia w zakresie usług przez nich świadczonych,

j.  rozwój ekologii oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

k. działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych,

l. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

m. współdziałanie z urzędami, mediami, z placówkami kulturalnymi, ośrodkami kultury regionalnej, naukowymi, sportowymi, wydawniczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami,

n. propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

o. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,

p. propagowanie , organizowanie i podejmowanie aktywnych działań mających na celu wspieranie osób uprawiających sport oraz aktywnie 

spędzających czas, 

q. propagowanie i i upowszechnianie imprez sportowych na terenie Gminy Kościelisko oraz innych miejscowości  sąsiadujących z Tatrami lub położonych na terenie Tatr lub Podhala.

r. popularyzację i promocję sportu, rekreacji, kultury, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia .

s. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną , sport i rekreacje .

t. prowadzenie działań edukacyjnych, w tym między innymi edukacji sportowej, dotyczącej zdrowia , edukacji krajoznawczej i ekologicznej.

2. Stowarzyszenie może swoje cele realizować odpłatnie poprzez ;

a.  Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów,

b.  Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych,

c.  Prowadzenie strony internetowej,

d.  Sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej,

e.  Organizację różnych form wypoczynku, wycieczek, rajdów, imprez sportowych.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków ,członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związkami z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego .

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. założycieli,

b. zwyczajnych,

c. wspierających,

d. honorowych.

3.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

1.Członkiem założycielem Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, która uchwaliła zawiązanie stowarzyszenia. Automatycznie stała się członkiem zwyczajnym.

2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

3.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność, rozwój Stowarzyszenia, rozwój i promocję Gminy Kościelisko.

7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

a. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

a. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

a. regularnego opłacania składek.

§ 13

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 § 17

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku  jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako  sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 

21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zebranie może zostać zwołane za pomocą poczty elektronicznej.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

 § 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z  4 do 6 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna

 § 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. W przypadku równej liczby  głosów za i przeciw  decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 § 24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub  wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

 Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórki publiczne,

c. dotacje, subwencje, lokaty, środki z funduszy publicznych, granty,

d. dochody z odpłatnej działalności i z działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Turystyki w Gminie Kościelisko w dniu 11.05.2015 r. w Kościelisku.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.